Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen bij AZW vzw

Bij vzw AZW (Atletiek Zuid West vzw) moet iedere atleet, trainer of medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten, coachen of functioneren.
Pesten, geweld gebruiken, discrimineren of zich schuldig maken aan (seksuele of andere) intimidatie is niet aanvaardbaar. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of bedreigend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Zo’n houding heeft immers gevolgen voor de betrokkene, de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de atletiekwereld in het algemeen.
Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat iedereen zich bij AZW veilig kan voelen, hebben wij binnen de club een tweetal vertrouwenspersonen, een vrouw en een man.

Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefoon, internet, e-mail, sms, enz.. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
Er zijn ook situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt: omdat er niemand anders bij is (bijv. persoonlijk contact tussen trainer en atleet) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten.
Voor dat soort situaties qua ongewenst gedrag kan de vertrouwenspersoon een oplossing bieden. Wie last heeft van ongewenst gedrag kan zich wenden tot een van onze 2 vertrouwenspersonen. Die geven advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem.
In de praktijk betekent dit om te beginnen dat een "aanklager” of "melder" of "slachtoffer" zijn of haar verhaal kwijt kan. Het uitgangspunt blijft wel dat betrokkene het probleem eerst zoveel mogelijk zelf probeert op te lossen, maar de vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Indien het oplossen van het probleem op die manier niet lukt, kan de vertrouwenspersoon het bestuur en/of een andere instantie inschakelen, vanzelfsprekend alleen met uitdrukkelijke toestemming van de aanklager.
Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op discretie.
Ook ouders die vermoeden dat hun kind te maken heeft met ongewenst gedrag kunnen de vertrouwenspersonen benaderen.
De vertrouwenspersoon behandelt de problemen die aan hem/haar worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Hij/zij is verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie die hem/haar bereikt.

Tenminste één keer per jaar brengt de vertrouwenspersoon aan de ledenvergadering van AZW geanonimiseerd en schriftelijk verslag uit over de situaties waarin op hem/haar een beroep is gedaan en de wijze waarop de meldingen zijn afgewikkeld.
De vertrouwenspersonen voor onze club zijn Marie-Anne Decock en Filip Bossuyt. Beiden zijn zeer vaak aanwezig op de trainingen en wedstrijden, waardoor zij enerzijds makkelijk aanspreekbaar zijn en anderzijds zelf ook heel wat situaties vlug kunnen opmerken en aanpakken.
Binnen onze club AZW is Marie-Anne hulpsecretaris, penningmeester en jurylid, Filip is atleet, bestuurslid, AZW-fotograaf en één van de Jeugdcoördinatoren.

De vertrouwenspersonen kunnen steeds worden aangesproken, opgebeld of eventueel gemaild.
Marie-Anne Decock 0478-48.51.53 decockma@telenet.be
Filip Bossuyt 0477-59.15.55 filip.bossuyt@telenet.be